Hitoktatás

Az Orbán Dénes Általános Iskolában az alábbi rendszer szerint lehet gyermekeiket hittan-oktatásban részesíteni.

Mint kötelezően választható hit-és erkölcstan óra az általános iskola minden osztálya részére heti egy tanóra keretében lehetséges órarendi keretek között. A tanórák anyaga alsó tagozaton az Isten létével, a teremtett világgal, Isten megismerhetőségével, Jézus Krisztus történetével és a keresztény erények általános kérdéseivel, felső tagozaton pedig a Szentírás könyveivel (Ó- és Újszövetség) és az Egyház egyetemes tanításával (ld. a katolikus hit tételei, erkölcstana, szertartásai, szentségtana, lelki és imaélete) foglalkozik. Mindez felmenő rendszerben áttekinti a keresztény kultúra és az egyház mint történelmi közösség alapvető ismeretanyagát, általános műveltség szintjén. Az ezeken az órákon való részvételt nem kötjük feltételként egyháztagsághoz (vagyis nem kell hozzá megkeresztelve lenni), a gyermekek beíratását a katolikus hittanra minden szülő választhatja.

Ezen felül létezik egy ún. második, fakultatív óra is, interaktív délutáni foglalkozásként, amely azok számára kötelező, akik szentségekben kívánnak részesülni (keresztség, bűnbocsánat szentsége [gyónás], Eucharisztia [elsőáldozás], bérmálás). Itt a foglalkozások elsődleges célja, hogy a fiatalokat az egyház belső életének (ld. keresztény családi élet és egyházközösségi élet, hívő ember társadalmi felelőssége, liturgikus részvétel, gyakorló imaélet, szeretetszolgálat) tevékeny és hiteles tagjaivá neveljék.

Az alsós évfolyamoknál a szentségfelvételre az alábbiak szerint lehet jelentkezni:

  • keresztség: bármelyik osztályban, de iskoláskorú gyermek számára mindkét hittanórán kötelező a jelenlét, ha meg akar keresztelkedni;
  • 3. osztály végén: részesülés a bűnbocsánat szentségében (első gyónás);
  • 4. osztály végén: részesülés az Eucharisztia szentségében (elsőáldozás);

Azok a tanulók lehetnek a húsvéti ünnepkörben első gyónók (leghamarabb 3. osztályban) és elsőáldozók (leghamarabb 4. osztályban), akik az adott tanévben hittan-oktatásban vesznek részt (heti 2 órában!), és havonta legalább egy szentmisén jelen vannak, amit miseigazolványukkal tudnak igazolni.

Azok a 8. osztályos tanulók, akik bérmálkozni szeretnének, szintén heti két hittanórán kell, hogy részt vegyenek! Bérmálkozni leghamarabb 8. osztály végén lehetséges!

Mindazok, akik órarendi keretek között etika-órára járnak, nem jelentkezhetnek a jelzett szentségek felvételére.

Minden más esetben az egyházmegye hitoktatási szabályozásának feltételei érvényesek.

Akik órarendi keretek között etika-oktatásban vesznek részt, a délutáni fakultatív hittanos foglalkozásokba nyugodtan bekapcsolódhatnak! Azok is bekapcsolódhatnak a jelzett foglalkozásokba, akik nem a röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában tanulják a hit- és erkölcstant.

További információért keressék hittanárainkat!

Kiss Gábor: 06-20-400-5869


Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ